Klub Seniora

Klub Seniora „Z Uśmiechem” w Józefinie jest grupą samopomocową utworzoną z inicjatywy Fundacji na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”. Terenem działalności klubu jest Gmina Łopuszno oraz miejscowości ościenne dla Gminy Łopuszno. Klub spotyka się 2 razy w tygodniu w godz. od 16.00-20.00. Celem Klubu jest: aktywowanie środowiska nieaktywnego zawodowo do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego,inicjowanie i utrzymywanie więzi koleżeńskich wśród Seniorów – członków i sympatyków Klubu, organizowanie dla członków Klubu życia towarzyskiego, w tym spotkań, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych, organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej, inicjowanie i organizowanie pomocy materialnej dla członków Klubu wymagających pomocy, nawiązywanie współpracy z innymi Klubami Seniora działającymi w regionie lub kraju, wspieranie rozwoju zainteresowań członków Klubu, wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich środowiska lokalnego, działanie na rzecz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, podnoszenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, promocja kultury i sportu, działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska, zapobieganie osamotnieniu poprzez organizację czasu wolnego w grupach międzypokoleniowych, organizacja działań artystycznych, multimedialnych i wystawienniczych, ułatwianie seniorom załatwiania spraw związanych z ochroną zdrowia oraz innych spraw w urzędach i instytucjach, integracja społeczna seniorów i międzypokoleniowa, rehabilitacja społeczna i zdrowotna seniorów zaliczanych do grupy osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej do Klubu uczęszcza 25 seniorów z Gminy Łopuszno. Klubowicze stworzyli zespół Folklorystyczny „Józefianki”, który swoimi występami uświetnia niemal wszystkie imprezy organizowane w Gminie.

Centrum Wspierania Rodziny Z Uśmiechem w Józefinie
Józefina 58
26-070 Łopuszno
tel.: 41 351 41 49