Świetlica Integracyjna

Środowiskowa Świetlica Integracyjna w Józefinie jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w połączonych formach: opiekuńczej i specjalistycznej. Wychowankami Świetlicy są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 roku życia będące mieszkańcami Gminy Łopuszno.Celem działania Świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.Świetlica zapewnia wychowankom w szczególności: opiekę po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej, udział w zajęciach specjalistycznych zgodnych z indywidualnymi potrzebami, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym rodzinnych, pomoc rodzicom (opiekunom prawnym) w opanowaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz działania na rzecz podtrzymania więzi emocjonalnych w rodzinie i wzmacniania poczucia odpowiedzialności za dziecko, skoordynowane oddziaływania pedagogiczne na rzecz rozwoju osobowości i wdrażania zasad współżycia społecznego. Świetlica jest czynna trzy razy w tygodniu w tym także w dni wolne od nauki, z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. od 14.00 do 18.00. W chwili obecnej z zajęć na świetlicy korzysta 30 dzieci w wieku szkolnym z Gminy Łopuszno.

Centrum Wspierania Rodziny Z Uśmiechem w Józefinie
Józefina 58
26-070 Łopuszno
tel.: 41 351 41 49