Jak zostać podopiecznym?

Należy przesłać lub przynieść osobiście do Biura Fundacji następujące dokumenty:
1. Wniosek o udostępnienie konta wraz z opisem choroby (do pobrania poniżej). Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby potencjalnego podopiecznego. 
2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub opinię wydaną przez lekarza o stanie zdrowia (potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu).
3. Własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.
4. Aktualną fotografię (w formie elektronicznej – format pliku JPG).
5. Szczegółowy opis choroby wraz z potrzebami podopiecznego.
6. Kserokopia dokumentacji medycznej.

Poniżej zamieszczamy dokumenty i materiały do pobrania.

Wskazane dokumenty należy przesłać lub doręczyć osobiście na adres:
Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” ul. Mielczarskiego 121/303, 25-611 Kielce.

 

WAŻNE: Czas rozpatrywania wniosku o przyjęcie do grona Podopiecznych Fundacji z Uśmiechem wynosi 14 dni. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski kompletne. Termin 14 dni liczy sie od daty złożenia prawidłowego wniosku lub jego ostatecznego uzupełnienia. Do obowiązków kandydata na podopiecznego lub jego rodzica czy opiekuna prawnego należy kontaktowanie się z Fundacją w sprawie ustalenia czy wniosek jest kompletny i na jakim etapie znajduje się jego rozpatrzenie.
Z uwagi na charakter działalności oraz zadania zapisane w statucie Fundacji, Zarząd może podjąć decyzję odmowną pomimo złożenia kompletnego wniosku. Od decyzji Zarządu nie ma środka odwoławczego.