Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy czynny jest 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie tj. od 8.00-16.00 w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Pozostały czas przeznaczony jest na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnienie prowadzonej dokumentacji a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia i odwożenia po zajęciach. Dom zapewnia transport wszystkim uczestnikom ŚDS. Uczestnicy domu otrzymują jeden ciepły posiłek organizowany w ramach treningu kulinarnego. W Domu świadczone są usługi w zakresie: treningu funkcjonowania w codziennym życiu, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych; poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; niezbędną opiekę; terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę rekreację; inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku. Usługi powyższe są świadczone w formie zajęć zespołowych i indywidualnych. Do dyspozycji uczestników są następujące pomieszczenia: sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i powadzenia niektórych treningów, dwie sale przystosowane do prowadzenia zajęć artystycznych i komputerowych, pokój indywidualnego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i socjologicznego, pełniący funkcję pokoju wyciszeń, wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej, jadalnia pełniąca funkcję świetlicy, sala rehabilitacyjna. Wszystkie wyżej wymienione pomieszczenia są kompletnie wyposażone w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań aktywizująco-wspierających, sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności a także sprzęt komputerowy, muzyczny i audiowizualny. Budynek ŚDS jest usytuowany w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestników. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niż 8m2. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych oraz wyposażony w udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. W chwili obecnej z usług ŚDS typu C w Józefinie korzysta 36 osób w tym 19K/17M, w wieku od 18 do 80 lat, co oznacza, że popyt na tego rodzaju usługi na terenach wiejskich jest bardzo duży i dotyczy wszystkich grup wiekowych. Uczestnicy dowożeni są z terenu 5 gmin wiejskich tj. Łopuszno, Krasocin, Radoszyce, Strawczyn i Słupia. Największy udział wśród uczestników ŚDS mają mieszkańcy Gminy Łopuszno tj. 18 osób. Udział w zajęciach ŚDS umożliwia uczestnikom przebywanie w grupie, integrację z najbliższym środowiskiem oraz stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu i rozwoju w ramach oferowanych form terapii zajęciowej. Pobyt w ŚDS wpływa korzystnie na funkcjonowanie uczestników i ich rodzin. Pobyt w tego typu ośrodku umożliwia uczestnikom rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia.

Centrum Wspierania Rodziny Z Uśmiechem w Józefinie
Józefina 58
26-070 Łopuszno
tel.: 41 351 41 49