STATUT FUNDACJI NA RZECZ WSPIERANIA RODZINY ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY "FUNDACJA Z UŚMIECHEM"

STATUT FUNDACJI
NA RZECZ WSPIERANIA RODZINY
ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY
„FUNDACJA Z UŚMIECHEM”
Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Nazwa Fundacji
Fundacja pod nazwą: Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „FUNDACJA Z UŚMIECHEM” (zwana dalej „Fundacją”), którą ustanowili Fundatorzy aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Andrzeja Stępień w jego Kancelarii Notarialnej w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 2 (rep. A/18805/2007), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. Zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 2. Siedziba i teren działania Fundacji
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedziba fundacji mieści się w Kielcach.
4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
§ 3. Czas trwania
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 4. Fundacja używa znaku graficznego (wg załączonego wzoru), który odróżnia ją od innych tego typu placówek i jest chroniony prawem.
§ 5.
1. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Rozdział II. PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 6. Cele działania Fundacji
Celami „Fundacji z Uśmiechem” są:
1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia.
2. Działalność w zakresie rozwoju nauki.
3. Działalność w zakresie oświaty i wychowania (w tym dzieci i osoby niepełnosprawne).
4. Działalność w zakresie kultury i sztuki.
5. Działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej.
6. Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej.
7. Przyczynianie się do rozwoju organizacji pozarządowych.
8. Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawne oraz uczącej się.
9. Porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców.
10. Terapię logopedyczną.
11. Terapię psychologiczną.
12. Terapię pedagogiczną.
13. Prowadzenie kursów i szkoleń.
14. Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie organizacji rodzinnych form zagospodarowania czasu wolnego m. in. przez uczestnictwo dziecka w kulturze w gronie rodziny.
15. Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka w rodzinie.
16. Realizacja programu działań mających na celu wygaszanie elementów agresji i brutalności, pojawiających się w asortymencie produktów przeznaczonych dla dzieci.
17. Promocja profesjonalnych, wartościowych dokonań twórczych w zakresie szeroko rozumianej sztuki stymulującej prawidłowy rozwój psychofizyczny i intelektualny dzieci i młodzieży.
18. Popieranie i stosowanie innowacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą.
19. Rehabilitacja osób z dysfunkcjami ruchowymi.
20. Stosowanie metod niekonwencjonalnych z zakresie pomocy.
21. Różne formy terapeutyczne.
22. Prowadzenie placówek oświatowych ujętych w systemie oświaty.
§ 7. Zasady działania Fundacji
Cele fundacji realizowane są przez:
1. Organizację i finansowanie:
– dzienne wsparcie dzieci z upośledzeniem umysłowym,
– rehabilitacja i wspomaganie dzieci, młodzieży, osób z dysfunkcjami fizycznymi i intelektualnymi,
– szkoleń, warsztatów i seminariów dla rodziców, pedagogów, wychowawców i osób zainteresowanych,
– zajęcia, porady indywidualne i grupowe dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
– terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną,
– różnych form imprez kulturalnych (spektakle, koncerty, wystawy), rekreacyjno-sportowych, festynów i innych projektów artystycznych o charakterze „familijnych spotkań z kulturą”, kolonii, obozów,
– sesji naukowych i prelekcji oraz wszelkich akcji związanych z niepełnosprawnością,
– wymiany kulturalnej i edukacyjnej z zagranicą zgodnie z obowiązującym prawem,
– promocję młodych talentów i wartościowej twórczości amatorskiej z uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych,
– organizacja przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2. Przyznawanie nagród:
– pieniężnych lub rzeczowych – w tym świadczeń jednorazowych lub stypendiów dla osób realizujących cele fundacji.
3. Organizacja i rekultywacja oraz promowanie miejskich i osiedlowych placów zabaw w oparciu o ekologiczne wzorce europejskie z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.
4. Wyposażenie, zakup materiałów, urządzeń i przedmiotów użytkowych niezbędnych do działalności statutowej Fundacji.
5. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpraca krajowa i zagraniczna z muzeami, galeriami, ośrodkami kultury, szkołami, Domami Dziecka a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
§ 8. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać umowy o współdziałaniu i porozumienia z innymi fundacjami, organizacjami i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
Rozdział III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 9. Fundusz założycielski Fundacji
1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych) od jednego fundatora zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych) po 1.000,00zł od jednego Fundatora.
2. Na majątek Fundacji składają się fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działania.
§ 10. Dochody Fundacji
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
– funduszu założycielskiego,
– darowizn, spadków, zapisów,
– dotacji i subwencji osób prawnych,
– dotacji i subwencji instytucji, organizacji, jednostek samorządu terytorialnego,
– dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
– dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
– dochodów z najmu pomieszczeń należących do Fundacji,
– funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
– odsetek bankowych,
– nawiązek zasądzanych przez sądy,
– programy pomocowe,
– dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
– dochodów z praw majątkowych i innych,
– odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
– wpłat pozyskanych od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
2. Dochody pochodzące z subwencji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w znaczącej kwocie w zł lub innej walucie uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
§ 11. Fundacja gromadzi fundusze w bankach zgodnie z przepisami prawa polskiego.
§ 12. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji.
Przedmiotem działalności gospodarczej fundacji może być działalność związana pośrednio z celami statutowymi Fundacji:
1. Działalność ośrodka wsparcia.
2. Usługi opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne.
3. Usługi w zakresie promocji zdrowia.
4. Usługi w zakresie pomocy społecznej.
5. Usługi w zakresie promocji kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
6. Organizacja imprez dochodowych, targów i aukcji.
7. Produkcja i sprzedaż zabawek, także drewnianych.
8. Reprodukcja komputerowych nośników informacji.
9. Organizacja szkoleń, kursów, seminariów i warsztatów.
10. Usługi logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, neurologiczno-psychiatryczne przeznaczone dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
11. Działalność związana z organizacją klubów dla dzieci i młodzieży.
12. Usługi w zakresie rehabilitacji, masażu.
§ 13. Formy prowadzenia działalności gospodarczej
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
2. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powołani przez Zarząd Fundacji.
§ 14. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji.
Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
§ 15. Finanse Fundacji, księgi rachunkowe
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. W księgach rachunkowych fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności społecznej.
§ 16.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym jej majątkiem.
§ 17.
Dochody określone w § 10 pkt 2 niniejszego statutu mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej, a podjęte postanowienia nie będą sprzeczne z celami i ideami Fundacji.
§ 18.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Rozdział IV. ORGANY FUNDACJI
§ 19. Organami Fundacji są
1. Zarząd Fundacji.
2. Rada Fundacji.
§ 20. Skład Zarządu Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków powoływanych przez Fundatorów – Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
2. Prezesa Zarządu wybiera Zarząd.
3. Zarząd może określić szczegółowy tryb swego działania, tworząc Regulamin Pracy Zarządu, podlegający zatwierdzeniu Fundatorów.
§ 21. Kompetencje Zarządu
1. Sporządzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych.
2. Nadzór nad działalnością agend powoływanych dla realizacji celów statutowych.
3. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu.
4. Kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji.
5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.
6. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
7. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.
8. Opracowanie programu działania oraz preliminarza dochodów i wydatków.
9. Zmiana statutu i struktury organizacyjnej Fundacji.
10. Podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji i o przeznaczeniu jej majątku.
§ 22. Sposób reprezentowania
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są łącznie: Prezes wraz z jednym z Członków Zarządu.
5. Do odbierania oświadczeń woli upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
6. Zarząd co roku do dnia 31 marca przedkłada Fundatorom sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Fundatorzy mogą powołać konsultantów oraz ich zespoły spośród pracowników nauki lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
§ 23. Zadania Zarządu
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
– wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
– nadzór nad ich realizacją,
– zarządzanie majątkiem Fundacji,
– ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej.
§ 24. Wygaśnięcie członkostwa Zarządu
Członkostwo wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu oraz odwołania Fundatora.
§ 25. Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech członków.
3. Rada Fundacji powoływana jest przez fundatorów na okres 2 lat.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
Czas pracy Rady Fundacji
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
3. Nadzór nad działalnością Fundacji.
4. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 26. Obowiązki Fundatorów
Do Fundatorów należy w szczególności:
1. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
2. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
3. Podejmowanie decyzji o powoływaniu i odwoływaniu członków Zarządu.
§ 27. Nadzór nad Fundacją
1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji.
2. Fundacja składa corocznie ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 28. Zasady Prowadzenia działalności gospodarczej
1. Fundacja może we własnym zakresie lub za pośrednictwem wyodrębnionej jednostki organizacyjnej prowadzić działalność gospodarczą.
2. O ile dla prowadzenia działalności gospodarczej tworzy się odrębne zakłady, są one jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
3. Kierownika Zakładu powołuje Zarząd Fundacji i jest on kierownikiem Zakładu w rozumieniu Kodeksu Pracy.
4. Zakres działania Zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących Zakładem określa regulamin organizacyjny Zakładu, ustalony przez Zarząd Fundacji.
§ 29.
Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego oraz przystępować do takich spółek.
Rozdział V. ZMIANA STATUTU FUNDACJI
§ 30.
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmują Fundatorzy.
Rozdział VI. ŁĄCZENIE FUNDACJI
§ 31. Łączenie Fundacji
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu stron.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, przy czym uchwałą ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.
Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
– osiągnięcia celów,
– wyczerpania majątku,
– innych przypadkach, gdy Fundatorzy Fundacji podejmą decyzję o likwidacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone przez Fundatorów na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach lub instytucjom, których działalność odpowiada celom fundacji.
§ 33.
W przypadku śmierci Fundatora w prawa jego wstępuje osoba wyznaczona w tym celu testamentem.
Kielce 21.09.2008r.