Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna
"Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie

Szkoła Podstawowa jest nowoczesną, niepubliczną placówką  terapeutyczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Umożliwia realizację obowiązku szkolnego dzieciom w spektrum autyzmu, niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Placówka    obejmuje    kształceniem   uczniów    od     9    roku    życia.    Proces    kształcenia    jest    w    pełni    zindywidualizowany   i prowadzony w oparciu o zalecenia wskazane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem szkoły jest przygotowanie uczniów w ramach ich indywidualnych możliwości i potrzeb do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im opieki i rozwoju.

 

Zajęcia organizowane są w ramach dwóch etapów edukacyjnych.

Pierwszy etap edukacyjny klasy I-III: 

Edukacja jest zintegrowaną całością polegającą na łączeniu różnych rodzajów aktywności uczniów.

Drugi etap edukacyjny klasy IV-VIII:

Nauczanie odbywa się w blokach przedmiotowych.

 

Uczniowie   realizują  podstawę   programową   kształcenia   ogólnego   z   dostosowaniem   wymagań   edukacyjnych   do   potrzeb  i możliwości psychofizycznych każdego ucznia w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne. Nauka odbywa się w małych grupach co zapewnia indywidualizację procesu edukacyjnego oraz dostosowywanie treści, metod i form pracy do możliwości każdego ucznia zgodnie z diagnozą oraz zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W każdej klasie nauczyciela prowadzącego wspiera pomoc nauczyciela co zapewnia dodatkową opiekę dla uczniów. Uczniowie objęci są obowiązkowymi zajęciami rewalidacyjnymi oraz uczestniczą w zajęciach z logopedą, psychologiem, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, treningu uwagi słuchowej, muzykoterapii i aromaterapii.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Kolorowa Skarpetka” we Włoszczowie jest finansowana z dotacji Powiatu Włoszczowskiego.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Kolorowa Skarpetka”
we Włoszczowie

ul. Młynarska 1
29-100 Włoszczowa
Tel: 665-250-600

E-mail: osrodek@kolorowaskarpetka.pl

Strona: kolorowaskarpetka.pl

Facebook: www.facebook.com/kolorowaskarpetka