Niepubliczne Przedszkole Specjalne
"Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie

Do przedszkola przyjmowane są  dzieci w  wieku od 2,5 do 8 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka zapewnia opiekę i terapię dzieciom z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym, znacznym i głębokim, niepełnosprawnością sprzężoną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, w spektrum autyzmu i afazją.

 

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna i terapeutyczna, panuje przyjazna atmosfera. Dla każdego dziecka zapewniony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

 

Przedszkole zapewnia pracę w małych grupach oraz indywidualnie (dziecko – terapeuta). Dzieci podzielone są na oddziały ze względu  na  wiek,  poziom  funkcjonowania  i  rodzaj  niepełnosprawności.  Realizowane  jest  kształcenie  specjalne  oraz  zajęcia  w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

W placówce zapewniony jest szereg zajęć specjalistycznych tj.: fizjoterapia, terapia integracji sensorycznej, zajęcia z logopedą, zajęcia z psychologiem, terapia pedagogiczną, muzykoterapia, aromaterapia, trening uwagi słuchowej.

 

Przedszkole pracuje od 7.00 do 15.00 we wszystkie dni robocze. Edukacja w przedszkolu daje możliwość przygotowania dziecka do kontynuowania nauki w szkole integracyjnej lub specjalnej.

 

 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Kolorowa Skarpetka” we Włoszczowie jest finansowane z dotacji Gminy Włoszczowa.

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Kolorowa Skarpetka”
we Włoszczowie

ul. Młynarska 1
29-100 Włoszczowa
oraz
ul. Ks. Bp. Jaworskiego 24
29-100 Włoszczowa
Tel: 665-250-600
E-mail: osrodek@kolorowaskarpetka.pl

Strona: kolorowaskarpetka.pl

Facebook: www.facebook.com/kolorowaskarpetka