PLAN ROZWOJU FUNDACJI NA RZECZ WSPIERANIA RODZINY ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY "FUNDACJA Z UŚMIECHEM"

 

WSTĘP

 

Swoją działalność Fundacja z Uśmiechem rozpoczęła w grudniu 2007 roku. Od tamtej pory nieustannie poszerza krąg oddziaływań społecznych podejmując nowe wyzwania. Celem działalności Fundacji jest wszechstronna pomoc rodzinom, w szczególności zmagającym się z problemem niepełnosprawności i niesamodzielności. Statut Fundacji wskazuje 35 celi z obszaru pożytku publicznego, które systematycznie są realizowane. Fundacja z Uśmiechem jest profesjonalną organizacją pozarządową liczącą się na terenie województwa świętokrzyskiego. W ciągu 17 lat działalności zyskała wiarygodność i rozpoznawalność. Działania Fundacji są zaplanowane i przemyślane w wielu obszarach. Fundacja odpowiada na problemy społeczne, nie unika wyzwań i działań obarczonych ryzykiem. Współpracuje z samorządami i wieloma organizacjami. 

 

W celu usystematyzowania i jeszcze lepszej realizacji założonych celów statutowych, niezbędnym było opracowanie niniejszego Planu. Niniejszy Plan Rozwoju jest dokumentem o charakterze planistycznym. Jego celem jest:

 • określenie misji i wizji Fundacji na dalsze lata,
 • optymalizacja wydajności i efektywności w gospodarowaniu zasobami organizacji,
 • integracja wszystkich elementów działalności statutowej i administracyjnej w jedną sprawnie działającą całość,
 • określenie metod i narzędzi niezbędnych do zarządzania strategicznego i operacyjnego organizacją,
 • usprawnienie i profesjonalizacja procesu planowania strategicznego,
 • dążenie do realizacji celów statutowych, do osiągnięcia których organizacja została powołana,
 • kształtowanie wizerunku zewnętrznego Fundacji jako organizacji profesjonalnej
  i dobrze zarządzanej, która dokładnie wie, do czego dąży.

 

CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI Z UŚMIECHEM

 

Zarząd Fundacji:

Wioletta Zdeb – PREZES FUNDACJI

Elżbieta Gołdyn – WICEPREZES FUNDACJI

Krystyna Komendołowicz – CZŁONEK ZARZĄDU

 

Działania Zarządu:

 1. kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji,
 3. wytyczenie głównych kierunków działania Fundacji,
 4. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
 5. opracowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników,
 8. przyjmowanie darowizn, subwencji, dotacji,
 9. dokonywanie zmian statutu Fundacji.

 

Główne kierunki działalności Fundacji

 

Sztandarowe obszary działalności Fundacji to:

 

 • Finansowanie leczenia i rehabilitacji Podopiecznych Fundacji.

 

Fundacja na co dzień otacza opieką ponad 120 dzieci i dorosłych potrzebujących pomocy. Pomoc udzielana Podopiecznym jest dopasowana do potrzeb, szybka oraz skuteczna. Każda złotówka pozyskana z 1,5 % podatku, z darowizn osób lub firm, zbiórek publicznych w całości trafi na konto wskazanego Podopiecznego zgodnie z wolą osób przekazujących.

W 2023 roku z przekazanego na rzecz Fundacji z Uśmiechem 1,5% podatku udało się:

 1. zakupić lekarstwa na kwotę prawie 130 tysięcy złotych;
 2. objąć opieką rehabilitacyjną dzieci i młodzież na kwotę prawie 250 tysięcy złotych;
 3. zakupić sprzęt medyczny na łączną kwotę ponad 133 tysięcy złotych.

 

Fundacja organizuje i finansuje kosztowne i  nowatorskie leczenie na całym świecie osobom dla których w kraju nie ma już możliwości dalszego leczenia. Ponadto finansuje rehabilitację, leczenie, zakup sprzętów specjalistycznych. Zasady udzielania pomocy Podopiecznym są tak skonstruowane, że każda potrzeba zostaje zaspokojona.

 

 • Edukacja, w tym organizacja kształcenia specjalnego.

 

Fundacja aktualnie prowadzi:

 1. Przedszkola

Fundacja od początku działalności organizowała alternatywne formy zajęć przedszkolnych na ternach wiejskich, gdzie dostęp dzieci do edukacji przedszkolnej    był   ogromnie    utrudniony.   Utworzone    zostało   25   przedszkoli   i   punktów   przedszkolnych,   które były  kompleksowo  wyposażone  i profesjonalnie prowadzone. Po zakończonych okresach finansowania część tych placówek z powodzeniem przejęły samorządy, które kontynuują działalność w tym obszarze. Część Fundacja prowadzi nadal. W przedszkolach „Z Uśmiechem” nacisk położony jest na wszechstronny rozwój dzieci. Ideą placówek przedszkolnych prowadzonych przez Fundację jest włączanie w proces edukacji dzieci niepełnosprawnych.

 

 1. Szkoły

Fundacja od 12 lat prowadzi z powodzeniem niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe. Placówki szkolne są wyposażone w nowoczesne i przestronne sale zachęcające do nauki i pobytu w szkole po lekcjach. Zatrudnieni w szkołach pedagodzy są zaangażowani w swoją pracę, przez co wzbudzają zaufanie rodziców   i   autorytet   u   uczniów.   Uczniowie   szkół   prowadzonych   przez   Fundację   osiągają wysokie  wyniki  edukacyjne  oraz  zdobywają  nagrody w konkursach, także ogólnopolskich. Najnowsze rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnej wykorzystywane w szkołach sprawiają że lekcje są ciekawe i atrakcyjne. Szkoły prowadzone przez Fundację prezentują wysoki standard  nauczania jak również wyposażenia i organizacji. Są również przystosowane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 • Placówki specjalne

Od  2019  roku  Fundacja prowadzi edukację dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w specjalistycznych placówkach. Jedną z takich placówek jest Ośrodek Edukacyjno–Rehabilitacyjny „Kolorowa Skarpetka”, który tworzą:

 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy

W  placówkach  tych uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem  w  wieku  od  3  do  25 lat.  Proces  kształcenia  jest  w  pełni  zindywidualizowany  i prowadzony w oparciu o zalecenia wskazane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W 2023 roku została utworzona Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Z Uśmiechem”. Jest to miejsce, gdzie specjaliści z dziedziny psychologii i pedagogiki pomagają osobom w różnym wieku w rozwiązywaniu trudności emocjonalnych, społecznych czy edukacyjnych. Pracownicy Poradni, zawsze z uśmiechem na twarzy, oferują wsparcie psychologiczne, diagnozują problemy i opracowują indywidualne plany terapeutyczne. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz przyjaznej atmosferze, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest miejscem, gdzie każda osoba może otrzymać fachową pomoc i wsparcie w trudnych chwilach, z uśmiechem na twarzy.

 

 • Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

 

Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem”, które tworzą:

 • Integracyjna Świetlica Środowiskowa
 • Klub Seniora
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C

Ideą  Centrum  Wspierania  Rodziny  „Z  Uśmiechem”  jest  integracja  międzypokoleniowa.  Jest to kompleksowy ośrodek skupiający społeczność lokalną o różnych potrzebach i w różnym wieku. Centrum jako nowoczesna placówka wsparcia dziennego, codziennie obejmuje swoim oddziaływaniem ponad 100 osób w wieku od 7 lat do wieku senioralnego. Poza terapią  zajęciową  uczestnicy ośrodka mają zapewnioną profesjonalną rehabilitację ruchową przy użyciu wysokiej jakości sprzętu medycznego oraz zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne.

 

 • Zakład Aktywności Zawodowej „Z Uśmiechem”

 

Zakład Aktywności Zawodowej „Z Uśmiechem” powstał w 2023 r. Główne cele działalności zakładu to: prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zatrudnienie osób niepełnosprawnych, przygotowanie do życia i pracy w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych. W Zakładzie jest realizowana działalność usługowa. W ramach działalności usługowej uruchomione zostały 2 pracownie: gastronomiczna i gospodarcza. Pracownia gastronomiczna realizuje usługi w zakresie żywienia zbiorowego, w tym w zakresie przygotowywania posiłków serwowanych w ramach stołówki oraz posiłków wywożonych w formie cateringu. Pracownia gospodarcza realizuje usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń i utrzymywania porządku na terenach zielonych. Pracownia realizuje odpłatne zlecenia wewnętrzne udzielane przez Fundację – organizatora Zakładu. W przyszłości planuje się realizację również zleceń zewnętrznych.

 

 • Współpraca z samorządami i organizacjami w zakresie realizacji celów publicznych.

 

Od początku istnienia Fundacja ściśle współpracuje z samorządami terytorialnymi. Głównie są to gminy wiejskie, na terenach których Fundacja prowadzi działalność statutową, w tym przed wszystkim:

– organizowanie i prowadzenie szkół podstawowych, przedszkoli, żłobków

– organizowanie i prowadzenie przedszkoli ze środków unii europejskiej

– organizowanie i prowadzenie placówek specjalnych

– współudział w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych.

Fundacja na przestrzeni  lat współpracowała z takimi gminami jak: Bodzentyn, Jędrzejów, Końskie, Krasocin, Łopuszno, Małogoszcz, Moskorzew, Nowa Słupia, Piekoszów, Radoszyce, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Słupia Konecka, Strawczyn, Tuczępy, Waśniów, Włoszczowa. Korzyści współpracy publiczno-społecznej są obopólne. Wiele przedsięwzięć społecznych nie byłoby możliwych do realizacji bez udziału trzeciego sektora lub byłyby nieopłacalne finansowo.

Samorządy zyskują:

 • wsparcie lokalnych inicjatyw,
 • odciążanie budżetów poprzez powierzanie zadań własnych na rzecz organizacji,
 • wysoki standard usług i skuteczność realizacji zadań oraz szeroki dostęp do grup docelowych, organizowanie dóbr i usług, których nie zapewnia samorząd,
 • wypełnianie luk w systemie wsparcia społecznego, współpracę w diagnozowaniu lokalnych, problemów,
 • możliwość korzystania z potencjału organizacji,
 • budowanie pozytywnego wizerunku władz i urzędników,
 • szersze możliwości pozyskiwania środków na działania we współpracy z partnerami,
 • tworzenie warunków do społecznej aktywności i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

            Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja
z Uśmiechem” przez 17 lat działalności posiada ugruntowaną pozycję w regionie i poprzez współpracę z organizacjami, samorządami i instytucjami Fundacja cieszy się zaufaniem. Organizacja posiada rozpoznawalne logo, stronę internetową i profil społecznościowy.

 

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE PLANU

 

Cele pozwalają odpowiedzieć na pytanie, dlaczego organizacja robi konkretne rzeczy. Określenie celów zwiększa szanse na osiągnięcie zamierzeń poprzez sprecyzowanie kierunków aktywności. Cele muszą wpisywać się w wizję i misję organizacji i wynikać z analizy wnętrza i otoczenia. Definiowanie kierunków   działań  –  czyli  celów  to  określanie  pozycji  lub  stanów  docelowych,  które  organizacja  chce  osiągnąć  w  zakresie działalności  statutowej i gospodarczej w czasie realizacji strategii. Cele powinny wynikać przede wszystkim z silnych i słabych stron organizacji. Są uszczegółowieniem obszarów (programów) i określają zakładany do osiągnięcia poziom ich realizacji, zwykle stanowią minimalizację/eliminację słabych stron, jednocześnie mogą wzmacniać silne strony organizacji. Cele powinny także brać pod uwagę szanse i zagrożenia. Zaplanowanie adekwatnych celów zwiększa szansę na rozwój organizacji tak, by stała się dobrze zorganizowaną i nowoczesną. Planując cele, należy pamiętać o tych związanych z rozwojem działalności gospodarczej w fundacji. Wszystkie określone cele najczęściej stanowią bardzo szeroki katalog, budzący obawy o szanse na realizację wszystkich. Dlatego kolejnym krokiem jest wybór priorytetowych celów.

            Na podstawie analizy otoczenia organizacji oraz obszarów związanych z edukacją, Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” wyznaczyła sobie następujące cele strategiczne na 5 kolejnych lat funkcjonowania (2024-2029):

 • Zwiększenie niezależności finansowej poprzez:

– stworzenie strategii pozyskiwania środków i partnerów

– większej promocji 1,5%

– cykliczne podziękowania dla darczyńców

– zwiększenie przychodów z odpłatnej działalności statutowej

 • Zwiększenie zaangażowania społecznego poprzez:

– zwiększenie rozpoznawalności Fundacji

– jasne określenie misji i wizji

– diagnozę potrzeb środowisk lokalnych

– udział w wydarzeniach organizowanych przez inne organizacje

 • Rozwój potencjału Fundacji poprzez:

– zbudowanie i stałe pozyskiwanie profesjonalnego zespołu współpracowników

– tworzenie nowych placówek odpowiadających potrzebom środowiska lokalnego

– rozwój i ciągłe doskonalenie kompetencji zespołu Fundacji w zakresie potrzeb nowoczesnej szkoły, przedszkola, ośrodka, poradni, w tym pozyskiwanie nowej wiedzy nt. oczekiwań i wyzwań, przed jakim stoją poszczególne placówki edukacyjne

– zbudowanie prestiżowego wizerunku Fundacji jako lidera nowoczesnej edukacji
w regionie, organizacji aktywnej, kompetentnej i dynamicznej w zakresie wspierania placówek edukacyjnych w rozwoju

– zwiększenie siły dotarcia Fundacji do placówek zainteresowanych budowaniem nowoczesnej szkoły uczącej się

– dalszy rozwój Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Z Uśmiechem” oraz Zakładu Aktywności Zawodowej „Z Uśmiechem”

– utworzenie Centrum Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

 

WDROŻENIE I MONITORING REALIZACJI PLANU

 

W ramach prac związanych z wdrażaniem planu opracowywane będą plany działania na poszczególne lata, których realizacja będzie monitorowana przez wyznaczone osoby. Każdorazowo plan zawierać będzie harmonogram wykonania poszczególnych zadań wraz
z podaniem osoby odpowiedzialnej za jego realizację i zasobów niezbędnych do wykonania danych zadań. Celom strategicznym i szczegółowym przyporządkowane zostaną mierzalne wskaźniki, których realizowanie świadczyć będzie o stopniu osiągnięcia celu,
a w konsekwencji także o wypełnieniu misji i wizji Fundacji. Monitoring planu będzie dokonywany co najmniej co dwa lata w oparciu o dokumentację dostarczoną przez osoby odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych zadań. W ramach corocznych spotkań strategicznych będzie dokonywana weryfikacja strategii i jej dostosowywanie do bieżącej sytuacji.

 

KIELCE 2024