Jakub Staniak

Jakub ma zdiagnozowany autyzm wczesnodziecięcy. Kubuś wymaga intensywnego, kompleksowego, wielospecjalistycznego oddziaływania terapeutycznego stymulującego jego wszystkie sfery rozwoju. Kuba prezentuje duży potencjał w zakresie rozwoju mowy czynnej i biernej oraz procesów myślenia. Ma on tendencję do fragmentarycznego spostrzegania i zapamiętywania, Nie zawsze reaguje na swoje imię, ma trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktu wzrokowego. W jego mowie ujawnia się echolalia bezpośrednia. Jego zachowania są bardzo trudne, krzyk, płacz, pokładanie się, wyginanie ciała. Kubuś bardzo dobrze reaguje na pochwały społeczne i techniki motywacyjne. Pomimo prawidłowego przebiegu terapii oraz obserwowanych postępów w jego rozwoju psychoruchowym największe opóźnienia zauważalne są w sferze emocjonalno-społecznej. Słabe jest jego reagowanie na inne osoby i inicjowanie przez niego interakcji z rówieśnikami. Aby Kubuś mógł się rozwijać koniczne jest stymulowanie wszystkich funkcji poznawczych, stosowanie ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy, ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych, stwarzanie stymulacji komunikacyjnych, pogłębianie rozumienia mowy, stosowanie ćwiczeń usprawniających jego procesy percepcyjno-motoryczne, spostrzegawczość i grafomotorykę. Stwarzając mu warunki do rozwoju musimy zadbać przede wszystkim o jego komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa.

Osoby chcące pomóc prosimy o dokonanie odpisu 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z dopiskiem „dla Jakuba Staniak” lub przekazanie środków finansowych w formie darowizny na konto

86 1090 2040 0000 0001 1113 9744 z dopiskiem dla Jakuba Staniak

Pozostali podopieczni